V obci Dulovo sa od roku 2004 v rámci Národného projektu č.V, spo- lufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu realizuje aktivačná činnosť pre dlhodobo nezamestnaných. V obci je takmer 90 % nezamestnanosť.V rámci aktivačnej činnosti a menších obecných služieb sa obec na jednej strane snaží vypomôcť nezamestnaným občanom aktivačným príspevkom a pestovať v nich pracovné návyky, na strane druhej udžiavať v obci poriadok a robiť menšie opravy na obecnom majetku.


 
  Menšie obecné služby 2013. Aj v priebehu roku 2013 realizujeme menšie obecné služby v pros- pech obce. Najviac práce je v letnom období. Okrem pravidelného kosenia a zberu sena v obci i na cintoríne sme tohto roku obnovili štrkový násyp na cintorínskej ceste, farebný náter na budove obecného úradu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spevnenie účelovej komunikácie.  V rámci menších obecných služieb bola v júli 2012 štrkom spevnená účelová komunikácie vedúca k bytovke.
 

Obnovenie náteru na detskom ihrisku. Pekné počasie umožnilo počas letných mesiacov 2012 obnoviť náter na preliezkach a hojdačkách na detskom ihrisku.

Natieranie zvonice. Po dlhom čase bol obnovený náter ohradenia a strechy obecnej zvonice.

Úprava verejných priestranstiev. Medzi najdôležitejšie práce v rámci menších obecných služieb patrí starostlivosť o čistotu verejných priestranstiev a kosenie trávy.


Pravidelná údržba cintorína. Pravidelné uržiavanie miesta posledného odpočinku zosnulých patrí medzi povinnosti obce. O čistotu cintorína sa starajú najmä nezamestnané ženy.

Čistenie jarkov. Obec pravidelne dáva čistiť obecné jarky od nánosov bahna a štrku, čo je dôležité najmä kvôli hroziacim povodniam. Túto užitočnú činnosť vykonávajú nezamestnaní v rámci aktivačných prác.


 

Odstraňovanie krovínového porastu pri potoku Blh. Na základe zmluvy s Povodím Slanej občania obce v rámci aktivačných prác začiatkom r. 2015 čistili brehy potoka Blh v katastri obce od krovinového porastu.