Obec
DULOVO
Kontakty:   Adresa úradu:
                  Obecný úrad Dulovo
                  č.244
                  980 21 Bátka
Starostka:
Mgr. Katarína Balážová
Telefón: 047/5697320
              0907393189
e-mail: oudulovo@centrum.sk
Život v obci
Mikuláš 2020

V tomto roku  zavítal do našej obce Mikuláš v sprievode Snehovej kráľovnej, aby spoločne obdarovali všetky deti do 15 rokov. Mikuláš sa zastavil pri každom dome,aby 
deťom odovzdal sladké balíčky.Akcie v decembri 2019

Už tradične aj tento rok sme v obci zorganizovali stretnutie detí s Mikulášom. Na toto podujatie boli pozvaní rodičia s deťmi od jedného roka do 13 rokov. S Mikulášom k nim
tento rok zavital aj čert. Každé dieťa bolo od nich odmenené podľa zásluh.
14. decembra sa zišli na obecnom úrade aj dôchodcovia. V úvode sa k nim prihovorila starostka obce. Pri bohato prestretom stole seniori hodnotili odchádzajúci rok .        
V závere posedenia si popriali príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok.
„Vyčistime si Slovensko“

V tomto roku sme sa dňa 27. apríla 2019 opäť zapojili do projektu „Vyčistime si Slovensko“, ktorý sa organizoval pri príležitosti Dňa Zeme. Účastníci - nezamestnaní,
dôchodcovia, deti, poslanci OZ sa zišli pred budovou obecného úradu, kde sa rozdelili na skupinky. Každá skupinka sa vybrala iným smerom, aby sme v celom katastri obce
pozbierali smeti a zlikvidovali čierne skládky. Vyzbieralo sa celkom 37 vriec odpadu.
Posedenie s dôchodcami

Dňa 15.decembra 2018 sa konalo tradičné vianočné stretnutie dôchodcov pri jedličke. Tento rok boli pozvaní aj dôchodcovia, ktorí sa pred rokmi z Dulova odsťahovali a deti
dôchodcov, ktoré dovŕšili 50 rokov. V úvode podujatia odzneli dve básničky a príhovor starostky obce a následne si pomocou prezentácie účastníci pripomenuli tváre svojich
blízkych, ktorí už nie sú medzi nami.
Mikuláš 2018

Dňa 5. decembra 2018 nás navštívil Mikuláš, aby obdaroval deti vo veku od jedného roka do trinástich rokov sladkými dobrotami. Za peknú básničku každé dieťa dostalo
balíček sladkostí. Deti sa tešili nielen z darčekov, ale aj z vianočného občerstvenia.


Sľub starostky a nového zastupiteľstva (1.12.2018)

Na základe výsledku komunálnych volieb 1.12.2018 zložilo do rúk starostky obce nové obecné zastupiteľstvo. Starostkou obce sa znova stala Mgr. Katarína Balážová.
Rekonštrukcia miestnej komunikácie (2018)

V dňoch 15.-16. augusta 2018 sa zrealizovala rekonštrukcia miestnej komunikácie. Asfaltovanie cesty obec vykryla z vlastných finančných zdrojov.
Staroslivosť o verejné priestranstvá (2018)

Uchádzači o zamestnanie sa stále zapájajú do starostlivosti o verejné priestranstvá. Kosia, čistia jarky, podieľali sa aj na prácach pri obnove oplotenia obecného úradu.
Posedenie s dôchodcami 2016

18. decembra sa na obecnom úrade uskutočnilo posedenie dôchodcov.Po privítaní a úvodnom príhovore starostky obce si mladí pripravili pre nich recitačné pásmo. Potom
nasledovala slávnostná večera a voľná zábava.
Mikuláš 2016

Každoročné stretnitie s Mikulášom sa v Dulove uskutočnilo v sále obecného úradu. Deti si pripravili aj krátky kultúrny program: tanec a spev. Potom sa už tešili zo sladkostí,
ktoré dostali od Mikuláša.
Svetový deň seniorov

V rámci Mesiaca úcty k starším sme si dňa 17. októbra 2015 pripomenuli Svetový deň seniorov. Stretnutia sa zúčastnili obyvatelia vo veku nad 50 rokov. V úvode odznela
báseň, ktorá vyzýva mladšiu generáciu, aby si vážili starších. Po krátkom príhovore starostky obce nasledovalo vystúpenie operetnej speváčky z Budapešti Páli Petry.
Zaspievala úryvky zo známych operiet.
Oplotenie cintorína

V mesiaci jún 2015 obec Dulovo prikročila k realizácii stavby nového oplotenia obecného cintorína. Bola osadená aj nová brána. Obec stavbu financovala z vlastných zdrojov,
Za zhotoviteľa stavby bola vybraná firma Štefana Mika z Radnoviec.
Stavanie mája

Prvý májový deň roku 2015 sa obec rozhodla pripojiť k tradícii stavania májov. Na 1. mája sa zišli obyvatelia obce pri obecnom úrade, kde si najprv vypočuli príhovor sta -
rostky obce Mgr. K. Balážovej. Potom nasledovalo stavanie mája. Po dobrom guľáši nasledovala zábava. Do tanca hral pán Vojtech Bíro, ktorý sa staral o zábavu už aj na
vianočnom posedení dôchodcov. Tanec po čase prerušilo losovanie tomboly. Výhercovia sa tešili z cien a občania pustili do tanca. Zábava trvala až do večera, kým zábavu
neukončil dážď.
Trojkráľové posedenie

7. januára 2015 sa zišli deti v kultúrnom dome, aby si spoločne s páterom Lorenzom a misionárkami pripomenuli vianočné tradície, ktoré sa končia oslavami príchodu Troch
kráľov. Deti sa šikovne zapájali do aktivít - spievali náboženské a vianočné pesničky, modlili sa. Na konci stretnutia boli všetky odmenené bohatými balíčkami, ktoré im
pripravili rovesníci v Nemecku.
Vianočný obed dôchodcov pri živej hudbe

Tradičné stretnutie poslancov so seniormi sa tento rok konalo 13. decembra 2014 a v novom prostredí - v kultúrnom dome. Posedenie sme otvorili pesničkou Tichá noc, po
ktorej nasledovali básne a príhovor starostky obce. Chutne pripravené jedlá skonzumovali v sprievode príjemnej hudby, ktorú nám poskytoval p. Vojtech Bíro. Nálada bola
vynikajúca. Dôchodcovia celé popoludnie pretancovali a predebatovali. Okrem finančných darčekov si domov odniesli aj príjemné zážitky.
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

12. decembra 2014 po komunálnych voľbách prvýkrát zasadalo nové zastupiteľstvo. Starostka obce Mgr. Katarína Balážová, ktorá bola opäť zvolená, zložila sľub a po nej aj
poslanci obecného zastupiteľstva.
Mikuláš 2014

6. decembra 2014 sa na obecnom úrade zišli deti, ktoré sa už tešili na sladkosti v balíčkoch. Starostka obce ich na úvod oboznámila s tým, ako vznikla tradícia slávenia
Mikuláša. Potom si pozreli animovanú rozprávku na vianočnú tému. Nakoniec im starostka obce rozdala mikulášske balíčky.
25. výročie Nežnej revolúcie

Dňa 17. novembra 2014 si obyvatelia obce spoločne pripomenuli 25. výročie Nežnej revolúcie. Udalosti z novembra 1989 im priblížila starostka obce krátkou prednáškou a
autentickými videonahrávkami.
Dudo medzi deťmi

Dňa 24. augusta 2014 popoludní prežili deti vo veku od troch do 15 rokov aj so svojimi rodičmi dve veselé hodiny s Klaunom Dudom z Maďarska. S veľkým záujmom sledovali
jeho kúzla, do niektorých sa samé zapojili. V závere programu naučil deti tvarovať z nafúkaných balónov rôzne zvieratká a iné modely.
Okrem pekných zážitkov si každé dieťa odnieslo domov aj darček vo forme balónových zvierat.
Misionári opäť v Dulove

18. januára 2014 zavítali do Dulova misionári z Uzovskej Panice, aby obdarovali deti sociálne slabých rodín. Ešte pred odovzdaním balíčkov si pripravili pre dulovské deti
krátky kultúrny program venovaný panne Márii.
Posedenie s dôchodcami 2013
Každoročne sa na Obecnom úrade v Dulove organizuje posedenie so seniormi ako výraz úcty k najstarším obyvateľom obce. Aj tento rok sa pred Vianocami 15. decembra
stretli členovia obecného zastupiteľstva s dôchodcami na slávnostnej večeri. Po krátkom príhovore starostky obce im zarecitovala básničku a zaspievala pesničku Zuzana
Šimonová.
Kultúrny dom v havarijnom stave

Najviac úsilia, námahy a finančných prostriedkov v roku 2013 bolo vynaložených na odstránenie havarijného stavu základov kultúrneho domu. Pri odkrytí základov bolo
statikom zistené, že základy kultúrneho domu boli urobené neodborne a hrozilo zrútenie zadnej steny. Stavebné práce vykonala firma vybratá na základe verejného
obstarávania s pomocou nezamestnaných zapojených do menších obecných služieb.
"Gemerčania v Blžskej doline"

Dňa 3. augusta 2013 v Bátke zorganizoval Mikroregión Blžská dolina kultúrne podujatie pod názvom „Gemerčania v Blžskej doline“. Účasť prijala i naša obec. V rámci
„varenia pre radosť“ sme pre našich obyvateľov pripravili chutné lečo. Pri bohatom kultúrnom programe sa účastníci mohli zabávať do neskorého večera.
Misionári rozdávali vianočné darčeky

Dňa 5. januára 2013 zavítali do našej obce apoštolské sestry Rodiny Panny Márie - misionárskeho združenia z Uzovskej Panice pod vedením správcu miestnej farnosti pátra
Lorenza Reinharda Brechera, aby ešte dodatočne navrátili atmosféru Vianoc. Ich cieľom bolo nielen odovzdať vianočné darčeky deťom od štyroch do 15 rokov, ale slovom,
spevom a modlitbou priblížiť duchovný význam Vianoc.
Stretnutie detí s Mikulášom

8. decembra 2012 sa na Obecnom úrade v Dulove uskutočnilo stretnutie s Mikulášom. Tento rok však neprišiel sám. Sprevádzal ho čert, ktorý deti trochu vystrašil. Nakoniec
spoločne s Mi- kulášom rozdali deťom čokoládové figúrky. Potom si spolu s Mikulášom pri hudbe aj zatancovali.
6. ročník stretnutia obcí Blžskej doliny

30. júla 2011 sa v Bátke konal 6. ročník stretnutia obcí Blžskej doliny, na ktorom sa zúčastnila aj obec Dulovo. Na stretnutí vystúpili folklórne súbory a hudobné skupiny a
každá obec sa zapojila aj do súťaže vo varení. Tento rok sa podarilo obci Dulovo vyhrať II. miesto v tejto súťaži.
Počítačový kurz

Počítačový kurz v rámci projektu Mobilné informačné centrum absolvovalo v obci dňa 10. mája 2011 sedem vybraných ľudí spomedzi nezamestnaných a dôchodcov.
Zoznámili sa so základnými funkciami PC a naučili sa pracovať s internetom. Na konci kurzu každý účastník obdržal certifikát.
Oslava Dňa víťazstva

7. mája 2011 si vo večerných hodinách obyvatelia obce pripomenuli 66. výročie oslobodenia. Spoločné posedenie obyvateľov spestrila svojím vystúpením maďarská skupina
Cairo.Po kultúrnom programe a spoločnej večeri sa účastníci zabávali pri hudbe a vatre.
Projekt "Vyčistime si Slovensko"

Dňa 21. apríla 2011 sa aj naša obec zapojila do projektu „Vyčistime si Slovensko“, vyhláseného Ministerstvom životného prostredia SR pri príležitosti Dňa Zeme. Vrecia a
rukavice pre účastníkov poskytlo ministerstvo. V najbližšom okolí obce sa pozbieralo 16 vriec odpadu. Do akcie sa zapojili deti, nezamestnaní aj dôchodcovia.